I. Wstęp

 1. Sklep internetowy irapol.com.pl („Sklep”) dostępny jest pod adresem internetowym: https://irapol.com.pl/sklep/ prowadzony jest przez spółkę Irapol Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Szczecińska 55A, 91-222 Łódź, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000637777, kapitał zakładowy: 2.950.000,00 zł, REGON: 36543305800000, NIP: 9471987720 (dalej „Irapol”).
 2. Regulamin niniejszy skierowany jest wyłącznie do profesjonalnych uczestników obrotu, w szczególności do rolników indywidualnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, a także przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców („Klient”). Irapol nie prowadzi sprzedaży i nie świadczy usług na rzecz konsumentów. Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu, a także zasady i tryb zawierania z Klientami umów sprzedaży („Umowy”) za jego pośrednictwem.
 3. Korzystając ze Sklepu, Klient oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść.

II. Dane kontaktowe Irapol

 1. Klient może porozumiewać się z Irapol za pomocą następujących adresów i numerów telefonów:
 2. Adres: Irapol Sp. z o. o., ul. Szczecińska 55A, 91-222 Łódź;
 3. Adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected]

III. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system informatyczny, z którego korzysta Klient, odpowiednich wymagań technicznych.
 2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu („Produkty”) oraz składania zamówień na Produkty niezbędne są:
  1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w wersji co najmniej umożliwiającej swobodne przeglądanie treści stron www;
  2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. Włączona obsługa plików cookie. Wszelkie informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdują się w Polityce Prywatności Irapol dostępnej pod adresem: https://irapol.com.pl/polityka-prywatnosci/

IV. Postanowienia ogólne

 1. Irapol w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane w szczególności siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Irapol zastrzega sobie prawo okresowego wyłączenia możliwości korzystania ze Sklepu, ze względu na konieczność przeprowadzenia prac technicznych, takich jak np. uaktualnianie oprogramowania, konserwacja lub zmiana konfiguracji sprzętu, wykonanie kopii zapasowej.
 3. Do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga się zakładania Konta przez Klienta. Klient może składać zamówienia na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu zgodnie z postanowieniami art. VI Regulaminu.
 4. Ceny w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT).
 5. Ostateczną kwotą do zapłaty przez Klienta za zrealizowanie przez Irapol złożonego zamówienia składa się cena za właściwy Produkt oraz koszty dostawy (w tym opłaty za dostawę Produktu), o której Klient informowany jest na stronach Sklepu podczas procesu składania Zamówień.
 6. W granicach dozwolonymi prawem, Irapol zastrzega sobie nieograniczone prawo własności, prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do kalkulacji, rysunków, zdjęć i wszelkich innych treści znajdujących się w katalogach i Sklepie. Dotyczy to w szczególności zdjęć Produktów, a także wszelkich innych multimedialnych treści znajdujących się w Sklepie. Wszelkie stosowanie, rozpowszechnianie, w szczególności przekazywanie, powielanie, publikowanie i udostępnianie, w tym również kopiowanie fragmentów, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Irapol. Wszelkie zdjęcia Produktów służą wyłącznie celom reklamowym i nie powodują powstania jakichkolwiek zobowiązań po stronie Irapol w zakresie reklamowanych Produktów.
 7. Irapol zastrzega możliwość zmian konstrukcyjnych, danych technicznych i wzornictwa Produktów takich jak właściwości techniczne, funkcje i wygląd.
 8. Irapol oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

V. Konto Klienta

 1. Klient może założyć Konto w Sklepie. Aby je założyć, musi wypełnić formularz rejestracji, podając minimalnie wszystkie dane oznaczone znakiem „*”, które są niezbędne do istnienia i funkcjonowania Konta.
 2. Do założenia Konta wymagane jest zapoznanie się Klienta z Regulaminem. Akceptacja jego postanowień jest niezbędna i umożliwia zakończenie procesu rejestracji.
 3. Założenie Konta przez Klienta jest wolne od opłat.
 4. Klient może zalogować się na Konto, poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji, o ile nie dokonano w tym zakresie żadnych zmian.
 5. Klient w dowolnej chwili, bez podania przyczyny może usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Irapol, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w art. III Regulaminu. Usunięcie Konta jest wolne od wszelkich opłat i pozostaje bez uszczerbku dla przyjętych do realizacji zamówień przez Irapol.

VI. Zamówienia

 1. Aby złożyć Zamówienie w Sklepie należy:
  1. Zalogować się na swoje Konto w Sklepie;
  2. Wybrać Produkt, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  3. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i sposobów dostawy, a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do zamówienia”;
  4. Zaznaczyć odpowiednie pola obowiązkowe i kliknąć przycisk „Realizuj zamówienie”;
  5. Opłacić Zamówienie zgodnie z wybranym przez siebie sposobem płatności.

VII. Sposoby dostawy i płatność

 1. Szczegółowe informacje na temat sposobów dostawy oraz akceptowalnych metod płatności zostały opisane na stronach Sklepu, w zakładce „Korzyści”.
 2. Klient odpowiada za poprawność i prawidłowość podanych w procesie składania Zamówienia. Klient nie może odmówić przyjęcia Produktu dostarczonego zgodnie z Zamówieniem, które złożył. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia Produktu, Klient zostanie obciążony powstałymi po stronie Irapol kosztami.
 3. W razie wystąpienia zwłoki po stronie Irapol i wyznaczenia przez Klienta odpowiedniego terminu dodatkowego na podstawie wyraźnego pisemnego oświadczenia o odmowie przyjęcia świadczenia w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Klient ma prawo, w przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, odstąpić od Umowy z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Irapol jest uprawniona do żądania od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości co najmniej 20% wartości netto zamówienia, przy czym Irapol zastrzega sobie prawo do zaliczenia wcześniej wpłaconych zaliczek na poczet kar umownych. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości domagania się przez Irapol od Kupującego odszkodowania na zasadach ogólnych.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Irapol, Irapol dokona zwrotu zaliczki.
 6. Irapol zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostawy Produktów do czasu zapłaty wszystkich wymagalnych zobowiązań Klienta wobec Irapol. W takim przypadku wydłużeniu także ulega termin dostawy Zamówienia będącego w trakcie realizacji.
 7. Kupującemu przysługuje prawo potrącenia lub zatrzymania względem roszczeń Irapol tylko wtedy, gdy jego roszczenia zostaną stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, są bezsporne lub zostaną przez Irapol uznane.
 8. W przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy przez Irapol, Klient jest uprawniony z tytułu szkody poniesionej w wyniku zaistniałej zwłoki do żądania od Irapol zryczałtowanego odszkodowania w wysokości nie wyższej niż 0,5% wartości netto niedostarczonych Produktów za każdy zakończony tydzień zwłoki, przy czym łączna kwota odszkodowania nie może przekroczyć 5% wartości netto niedostarczonych Produktów.
 9. Irapol zastrzega sobie prawo do zawieszenia wykonywania usług lub dostawy towarów do dnia zapłaty wszystkich zobowiązań Kupującego wobec Irapol. W takim przypadku wydłużeniu także ulega termin dostawy zamówienia będącego w trakcie realizacji. Powyższe nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń Kupującego o wypłatę odszkodowania. Wznowienie usług, dostaw lub biegu terminu dostawy nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu otwartych należności.

VIII. Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

 1. Znajdujące się w Sklepie informacje, nie stanowią oferty Irapol w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem Klienta do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Złożenie Zamówienia zgodnie z art. VI, przyjęcie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Irapol zgodnie z poniższymi postanowieniami, jest równoznaczne z zawarciem przez Strony umowy sprzedaży danego Produktu.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Irapol niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje w formie elektronicznej, na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia. Chwila doręczenia Klientowi tej wiadomości, jest chwilą zawarcia umowy sprzedaży przez Strony.
 4. Pod rygorem anulowania Zamówienia i odstąpienia od umowy sprzedaży przez Irapol, w przypadku wyboru przez Klienta:
 5. Płatności przelewem, płatności kartą płatniczą, lub innej płatności elektronicznej – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 7. Produkt zostanie wysłany przez Irapol w terminie wskazanym przez Irapol w potwierdzeniu Zamówienia, lub zawartym w opisie Produktu na stronie Sklepu, w sposób wybrany przez Klienta, o ile pozwalają na to możliwości techniczne i handlowe Irapol.
 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, jednak w wyjątkowych przypadkach, Strony mogą postanowić inaczej.
 9. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, kartą płatniczą, lub w drodze innej płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego Irapol.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Irapol dostarcza Produkty tylko na terenie Rzeczypospolitej Polski.
 11. Klient ponosi ryzyko losowej utraty lub uszkodzenia zamówionego Produktu od momentu jego wydania (art. 612 k.c. w związku z art. 548 k.c.).

IX. Reklamacje

 1. Wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są nowe, chyba że opis Produktu wskazuje inaczej.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w Sklepie, gdy:
  1. Dostarczony został inny Produkt niż zamawiany;
  2. Produkt został dostarczony w nieprawidłowej ilości;
  3. W trakcie transportu na Produkcie powstały uszkodzenia mechaniczne.
 3. W razie konieczności złożenia reklamacji zgodnie z ust. 2 powyżej, należy przesłać o tym stosowną informację na adres e-mail Sklepu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać, w szczególności, dane adresowe, datę zakupu, zwięzły opis problemu.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia złożenia.
 5. Pod rygorem utraty możliwości złożenia reklamacji, Klient niezwłocznie po dokonaniu odbioru ma obowiązek zbadać Produkt pod kątem istnienia przesłanek wskazanych w ust. 2 powyżej i niezwłocznie zgłosić ewentualne nieprawidłowości do Irapol. Szkody w transporcie muszą być odnotowywane w protokole odbioru, przedłożonym do podpisu przez spedytora/kuriera i zgłaszane natychmiastowo do Irapol, pod rygorem utraty możliwości powołania się na okoliczność szkody w transporcie. Z wyjątkiem przypadku określonego w zdaniu poprzedzającym, reklamacja może być złożona maksymalnie w terminie 3 dni roboczych od dnia odbioru.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Irapol według swojego wyboru i po uzgodnieniu z Klientem, może:
  1. Jeżeli reklamacja dotyczy ust. 2 lit. a powyżej – wymienić Produkt na właściwy;
  2. Jeżeli reklamacji dotyczy ust. 2 lit. b powyżej – uzupełnić brakujące Produkty lub odebrać od Klienta nadwyżkę zamówionych Produktów;
  3. Jeżeli reklamacja dotyczy ust. 2 lit. c powyżej – wymienić lub uzupełnić Produkt dotknięty taką szkodą.
 7. W każdym przypadku, Irapol zastrzega sobie możliwość zaoferowania Klientowi zwrotu pieniędzy lub odstąpienia od umowy sprzedaży, lub innego wybranego przez siebie sposobu załatwienia sprawy.
 8. Jeżeli reklamacja Klienta zostaje uznana, Irapol pokrywa koszty transportu, lub uzupełnienia lub wymiany Produktu.
 9. Za ewentualne uszkodzenia w transporcie zwracanego Produktu, w szczególności wynikające z nienależytego jego zabezpieczenia, Irapol nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Różnice pomiędzy wizualizacją Produktów dostępną w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (m. in.) kolor, proporcje itd. nie mogą być podstawą reklamacji, w tym żądania zwrotu zakupionego Produktu.
 11. Wyłączona jest odpowiedzialność Irapol z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktów oraz z tytułu gwarancji.

X. Odpowiedzialność

 1. Irapol nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za montaż, eksploatacje lub wykorzystanie Produktów niezgodne z instrukcją obsługi, przeznaczeniem, zaleceniami lub wskazówkami producenta, lub Irapol, zasadami współżycia społecznego lub przepisami prawa.
 2. Irapol z tytułu wszelkich szkód mogących powstać w związku z funkcjonowaniem Sklepu, postanowieniami niniejszego Regulaminu, zamówionym Produktem, w tym szkód powstałych poza nim (takich jak utrata zysków, utrata korzyści, które Klient mógłby osiągnąć gdyby szkoda nie nastąpiła, utrata produkcji, inne szkody pośrednie i następcze, szkody finansowe, zwrot kosztów, które nie przyniosły rezultatu), niezależnie od ich podstawy prawnej, ograniczona jest do normalnych następstw działa lub zaniechania, z którego szkoda wynikła i tylko w następujących przypadkach:
  1. Wina umyślna;
  2. Rażące niedbalstwo po stronie przedstawicieli prawnych lub wyższego kierownictwa;
 3. W granicach dozwolonych prawem, wyłącza się odpowiedzialność z tytułu wszelkich innych roszczeń. W pozostałych przypadkach Irapol odpowiada do wysokości szkody rzeczywistej i wartości Umowy.
 4. Roszczenia Klienta względem Irapol nie mogą być przenoszone na inne osoby.
 5. Jeżeli Klient lub inna osoba trzecia uzna, iż treści publikowane w Sklepie naruszają lub mogą naruszać jakiekolwiek prawa, w tym dobra osobiste, zasady współżycia społecznego, moralność, zasady uczciwej konkurencji, Klient lub osoba trzecia mogą wówczas powiadomić Irapol o potencjalnym naruszeniu.
 6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wystąpieniem siły wyższej. Strony przez siłę wyższą rozumieją wystąpienie zdarzenia zewnętrznego, na które Strony nie mają wpływu i nie mogły przewidzieć, uniemożliwiające Stronom wykonanie obowiązków wynikających z Umowy, z wyłączeniem obowiązku bieżącego regulowania należności pieniężnych, w szczególności: wypadki losowe, wojny, katastrofy, zamieszki, klęski żywiołowe, epidemie, strajki, blokady, spory pracownicze, zmiany stanu prawnego, decyzje administracyjne i zarządzenia organów państwowych. Dotyczy to także okoliczności, gdy tego rodzaju zdarzenia występują u dostawców bądź podwykonawców Irapol.

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta jest Irapol Sp. z o .o. z siedzibą w Łodzi, ul. Szczecińska 55A, 91-222 Łódź.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Irapol wykonanie Umów.
 3. Dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są w następujących celach:
  1. Prowadzenie Sklepu i za jego pośrednictwem zawieranie i realizacja umów – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;
  2. Sprzedaż Produktów oferowanych przez Irapol – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;
  3. Działania marketingowe podejmowane przez Irapol samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. Przeprowadzanie rankingów, raportów i analiz – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  5. Przechowywanie dokumentacji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  6. Realizacja obowiązków spoczywających na Irapol na mocy obowiązującego prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  7. Dochodzenie ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych podanych Klienta, uzależniony jest od celu, w jakim dane te są przetwarzane. Czynnikami wpływającymi na okres przetwarzania są:
  1. Przepisy prawa (np. ustawa o rachunkowości itd.);
  2. Okres świadczenia usług, wykonywania umowy,
  3. Okres na jaki została udzielona zgoda;
  4. Ochrona żywotnych interesów administratora (np. dochodzenie i/lub obrona przed roszczeniami).
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, ma on:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo uzyskania kopii tych danych;
  2. Prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w zakresie przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Irapol; W tym celu należy skontaktować się z Irapol mailem: [email protected] (inspektor ochrony danych osobowych Frank Jastrob), Irapol przestanie wówczas przetwarzać podane przez Klienta dane osobowe w dotychczasowych celach, chyba że wykaże, iż podstawy przetwarzania są nadrzędne, a przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Irapol lub ich przetwarzanie przez Irapol jest obowiązkiem przewidzianym prawem.
  4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w każdej chwili Klient może żądać aby Irapol ograniczyło przetwarzanie podanych przez Klienta danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych uzgodnionych lub wymaganych prawem działań, jeżeli jego zdaniem przetwarzanie odbywa się nieprawidłowo lub bezpodstawnie, lub będą Klientowi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Klienta względem przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Irapol są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
  5. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeżeli przetwarzanie podanych przez Klienta danych osobowych, w tym szczególnych kategorii danych osobowych, odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Takie cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Irapol danych osobowych podanych przez Klienta, narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Irapol nie podejmuje decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.
 7. Dane osobowe podane przez Klienta, Irapol może udostępnić następującym kategoriom podmiotów:
  1. Podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Irapol korzysta przy ich przetwarzaniu lub przy ich pomocy wykonuje umowę, tj. w szczególności: firmom prawniczym, informatycznym, ubezpieczeniowym, logistycznym, likwidatorom szkód, agencjom marketingowym;
  2. Innymi niezależnym odbiorcom, tj. podmiotom z grupy kapitałowej Jungheinrich, oraz podmiotom upoważnionym przepisami prawa, np. Policja, Prokuratura, sądy, organy egzekucyjne, organy podatkowe.
 8. Irapol może przetwarzać dane:
  1. Na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub
  2. W innym państwie będącym sygnatariuszem Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), lub
  3. W innym państwie uznanym przez Komisję Europejską za miejsce zapewniające odpowiedni poziom Ochrony Danych zgodnie z zasadami tzw. tarczy prywatności (Privacy Shield) lub innych przyjmowanych w jej miejsce uzgodnień lub z zachowaniem innych mechanizmów lub zabezpieczeń przekazywania danych osobowych zatwierdzonych i dopuszczonych przez przepisy prawa.
 9. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Irapol znajduje się w Polityce Prywatności Irapol dostępnej pod adresem: https://irapol.com.pl/polityka-prywatnosci/.

XII. Newsletter

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu.
 2. W przypadku skutecznego zaprenumerowania biuletynu informacyjnego Sklepu, Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail podczas rejestracji, lub w odpowiedniej rubryce na stronie Sklepu, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Irapol korespondencji drogą elektroniczną.
 3. Klient podając adres e-mail do Irapol w celu zaprenumerowania Newslettera oświadcza, że jest jego właścicielem.
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie wiadomości e-mail z takim żądaniem na adres: [email protected] lub poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w zakładce Profil Klienta.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu, z możliwością jego samodzielnego wydruku przez Klienta, a także w siedzibie Irapol. Na wyraźne żądanie Klienta, Regulamin może zostać nieodpłatnie dostarczony Klientowi w formie elektronicznej na podany adres e-mail.
 2. Irapol ma prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.. Zamówienia, które zostały potwierdzone przez Irapol przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, będą realizowane na podstawie Regulaminu dotychczasowego.
 3. Irapol zastrzega sobie możliwość do całkowitego lub częściowego zaprzestania, a także zawieszenia świadczenia usług związanych ze Sklepem. W tym przypadku poinformuje Klienta, w szczególności poprzez witrynę Sklepu, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Powyższe nie ma wpływu na realizację Zamówień potwierdzonych przez Irapol przed ogłoszeniem o zaprzestaniu lub zawieszeniu Sklepu.
 4. Umowy zawierane poprzez Sklep, zawierane są w języku polskim. Dla wykładni i ich stosowania, a także wykładni i stosowania niniejszego regulaminu właściwe jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie niniejszym mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszego Regulaminu, użytkowania Sklepu oraz wykonywania Umów, strony obowiązane są rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości uzyskania polubownego rozstrzygnięcia w przeciągu 30 dni kalendarzowych, właściwy dla rozstrzygania tych spraw będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Irapol.

Stan na: 1 kwietnia 2021r.

0
Koszyk
 • Brak produktów w koszyku.