bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynie

Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynie

Bezpieczeństwo i higiena pracy to bardzo ważny, ale często także niedoceniany element funkcjonowania poszczególnych działów przedsiębiorstwa, w tym magazynu. Zagrożenia płynące z niewłaściwej organizacji magazynu, a szczególnie z nieprofesjonalnej obsługi wózków widłowych są warte zauważenia i przemyślenia. Jakie to są zagrożenia? Jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie?

Niesprawność urządzeń i pojazdów

Jednym z najważniejszych zagrożeń dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania magazynu są niesprawne urządzenia i pojazdów. Dlatego tak istotne jest systematyczne kontrolowanie stanu regałów, urządzeń i wózków widłowych na magazynie. Sprawne wózki widłowe to gwarancja bezpieczeństwa. Pracownicy powinni zgłaszać wszelkie uchybienia w funkcjonowaniu wózków widłowych. A ich zwierzchnicy i pracodawcy powinni zapewniać wszelkie środki służące do przywrócenia sprawności pojazdów poprzez naprawy, serwisowanie lub ewentualnie wymianę sprzętów albo ich części. Niesprawne wózki widłowe to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków w magazynach.

Niewłaściwe zabezpieczenie materiałów

Składowane w magazynie materiały powinny być odpowiednio zabezpieczone. Zarówno na czas zalegania na magazynie, jak i transportowania ich przy wykorzystaniu wózków widłowych. Bezpiecznie składowane towary nie powinny stwarzać ryzyka przewrócenia się lub wypadnięcia z regałów. Właściwie dostosowane do transportu ładunki powinny dawać się sprawnie nakładać na wózki widłowe, jak i stabilnie przewozić. Przy niektórych typach ładunków konieczne może być zaopatrzenie się w specjalny osprzęt, służący do sprawniejszego przewożenia określonych materiałów np. rur czy beczek.

Brak wiedzy o obsłudze urządzeń i pojazdów

Pracujący w magazynie muszą mieć bardzo dobrą wiedzę na temat urządzeń i pojazdów, jakimi się posługują. Operatorzy wózków widłowych zobowiązani są do posiadania kwalifikacji potwierdzonych stosownymi uprawnieniami, które poświadczają, że mogą oni bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki w magazynie. Niewłaściwa obsługa wózków widłowych – np. przenoszenie zbyt ciężkich ładunków na danym typie urządzenia – stwarza ogromne zagrożenie dla znajdujących się w pobliżu osób.

Zły stan pomieszczeń magazynowych

Dużym zagrożeniem dla wykonywania bezpiecznej pracy w magazynie jest także niedostatecznie dobry stan pomieszczeń magazynowych. Nierówne podłogi nie będą pozwalały na płynną jazdę wózkiem widłowym. Zbyt ciasno ustawione regały i mało miejsca – na swobodne manewrowanie nim. Brak wyznaczenia stref na składowanie i na przykład ładowanie wózków – na dobrą organizację pracy, do której nie będzie wkradał się chaos. Negatywnie na bezpieczeństwo i higienę pracy w magazynie wpływać będzie także zły stan zadaszenia. Jak również awaryjność instalacji oświetleniowej czy grzewczej albo zły stan zabezpieczenia przed wejściem na teren magazynu osób nieupoważnionych.

Obowiązki i prawa pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie

Pracodawca jest odpowiedzialny za odpowiednie zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie prac, uwzględniając przy tym bezpieczeństwo pracowników. Z kolei pracownik ma prawo odmówić wykonania pracy, jeśli zagrażać może ona jego zdrowiu lub bezpieczeństwu. Pracownik ma obowiązek znać i przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania swoich obowiązków, a także zgłaszać wszelkie uchybienia i zagrożenia kierownictwu, oczekując reakcji na nie.

0
Koszyk
  • Brak produktów w koszyku.